Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: Beta v1.0.1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Võiks natuke infot ka lisada GM-i kohta mida jagad.
Quote:Iga avalikustatud skriptiga peab kaasa tulema lähtekood.
Gamemode ja filterscripti puhul *.pwn fail ja kasutatud included.